Pogotowie Bielsko-Biała serwis informacyjny
Dane jednostki
Zamówienia Publiczne "Profil Nabywcy"
 • Zamówienia poniżej 30 tys. euro
 • Zamówienia powyżej 30 tys. euro
 • Ogłoszenia
 • Archiwum postępowań
 • Plan Zamówień Publicznych
 • Ogłoszenia-Konkursy
  Majątek w dyspozycji
  Organy i osoby zarządzające
  Organizacja
  Status i forma prawna
  Książka teleadresowa
  Centralny BIP
  Udostępnianie informacji medycznej
  Kontrola zarządcza
  Regulamin organizacyjny
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • UDOSTęPNIANIE INFORMACJI MEDYCZNEJ

    Udostępnianie informacji medycznej
  1.Pogotowie prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu zapewniając przy tym ochronę danych zawartych w dokumentacji

  2.Pogotowie udostępnia dokumetację pacjentowi oraz osobom i przedmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych. 3.Dokumentacja medyczna jest udostępniania:
  1)Do wglądu w POGOTOWIU
  2)poprzez sporządzenie jej wyciągów,odpisów lub kopii
  3)poprzez wydanie orginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia orginałów tej dokumentacji

  4.Za udostępnienie dokumetacji w posób o którym mowa w ust 3.pkt2 POGOTOWIE pobiera opłąty w wysokości:

  1)za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - w wysokości 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskie "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  2)za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej w wysokości 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1

    udostępnił Rafał Waligóra dnia 2009-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Pogotowie Bielsko-Biała v1.0 góra